ارزیابی و داوری طرحهای جایزه ملّی راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های فراروی کودکان و نوجوانان با موضوع بیماری کرونا انجام شد

«فراخوان ترویج محصولات پویانمایی در شبکه پویا»

در جستجوی انیمیشن ایران – مجموعه گفتگوهای زنده