پیشنهاد شخصیت برند (Mascot) و انیمیشن های کوتاه برای برند HALAL