فعالیت ها و توانمندی ها در حوزه Software development